Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
как успешно да издържим изпита за вътрешен одитор?системи за финансово управление и контрол

пенка добрева  събина пенчева
Период на провеждане :
27.10.2008 - 28.10.2008
Адрес на провеждане :
софия, хотел брод
Лектор :
пенка добрева събина пенчева

 27 октомври 2008 г.
 
8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Откриване на обучението. Приложимо законодателство в областта на финансовото управление и контрол. Същност на вътрешния контрол. Управленска отговорност. Елементи на финансовото управление и контрол - контролна среда и управление на риска.

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 12.30 Елементи на финансовото управление и контрол - контролни дейности, информация, комуникация и мониторинг. Годишно докладване на състоянието на СФУК.

12.30 - 13.30 Обяд

13.30 - 15.00 Правна рамка на вътрешния одит в публичния сектор. Общи положения. Същност, обхват и организация на вътрешния одит. Статут на вътрешните одитори. Етичен кодекс на вътрешните одитори.

15.00 - 15.30 Кафе - пауза

15.30 - 17.00 Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор - присъщи за дейността стандарти, стандарти за изпълнение на работата и уточняващи стандарти. Програма за осигуряване качеството на одитната дейност.

28 октомври 2008 г.
 
9.00 - 10.30 Планиране на дейността по вътрешен одит - Стратегическо и годишно планиране. Годишно докладване на дейността по вътрешен одит. Специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз.

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 12.30 Одитен процес: Предпланиране и подготовка на одита. Изготвяне на одитен план и разпределение на ресурсите. Извършване на проверки и докладване на резултатите от одита. Проследяване на изпълнението на препоръките.

12.30 - 13.30 Обяд

13.30 - 15.00 Одитен процес. Методи за събиране на информация, документиране и архивиране. Видове вътрешен одит - финансов одит, одит на изпълнението и одит на информационните технологии.

15.00 - 15.30 Кафе - пауза

15.30 - 17.00 Наредба за реда и начина за организиране и провеждане на изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор". Полезни съвети за изпита. Решаване на примерни тестове
Краен срок за записване: 22 октомври 2008 г.

Краен срок за плащане: 24 октомври 2008 г.

Такса за участие: 348 лв. с ДДС

IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

BIC :FINVBGSF, ПИБ АД

На 1 ноември 2008 г. в Министерство на финансите ще се проведе изпит за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор".


Цена :
348 лв.
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)